top of page

Szkolenie Ogólnorynkowe

Rynek Lotniczy w Europie i na świecie – obecna sytuacja, kierunki rozwoju, trendy globalizacyjne

Informacje o Kursie

 

Szkolenie organizowane jest we współpracy z profesjonalną firmą szkoleniową groUP247, która zapewnia administracyjną organizację szkoleń i miejsc szkoleniowych.

Cel:

 

Celem szkolenia jest przekazanie nowoczesnej wiedzy i umiejętności z zakresu ogólnych zasad działania sektora lotniczego, trendów, rysu historycznego oraz wpływu sektora na inne gałęzie przemysłu. Szkolenie przekazuje wiedzę z zakresu działalności portów i linii lotniczych, prowadzenia biznesu w sektorze lotnictwa na poziomie operacyjnym i strategicznym. Przedstawia i opisuje sektor transportu lotniczego na świecie, procesy liberalizacyjne, a co za tym idzie globalizacyjne zachodzące w tym sektorze. Szkolenie omawia także procesy prywatyzacyjne, konsolidacji w zarządzaniu portami lotniczymi oraz ich zmiany własnościowe. Omówiony zostanie również wpływ działalności sektora transportu lotniczego, ze szczególnym uwzględnieniem portów lotniczych, na globalną gospodarkę, wymianę handlową, wzrost ekonomiczny i konkurencyjność regionów, w których działalność portów lotniczych jest prowadzona.

 

W szkoleniu przedstawione i wyjaśnione zostaną kolejno, podstawowe zagadnienia prawne dotyczące sektora transportu lotniczego na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci na świecie, w Europie i Polsce. Jakie funkcje spełnia prawo lotnicze w kreowaniu postępu i rozwoju w sektorze transportu lotniczego oraz jaki ma to wpływ na procesy globalizacyjne w zarządzaniu portami lotniczymi, a także w rozwoju i ekspansji przewoźników lotniczych na nowe rynki. Omówione zostaną; obecna sytuacja na rynku usług lotniczych, jak kształtują się światowe i regionalne przewozy pasażerskie/towarowe oraz najwięksi gracze. Zostaną wyjaśnione pojęcia związane z aliansami lotniczymi, rodzajami przewoźników lotniczych i portów lotniczych itp. Przedstawiona zostanie, także sytuacja ekonomiczna w sektorze transportu lotniczego oraz jego wpływ na gospodarkę.

 

Ponadto zostaną bliżej opisane procesy globalizacyjne zachodzące w sektorze transportu lotniczego, wraz z procesami prywatyzacji portów lotniczych oraz jaką funkcję w rozwoju ekonomicznym regionów mają porty lotnicze. Zostaną podane przykłady działalności portów lotniczych oraz studium przypadku. Na koniec, zostaną przedstawione tendencje tworzenia się globalnych grup kapitałowych i aliansów podmiotów zarządzających portami lotniczymi oraz ich wpływ na rozwój sektora transportu lotniczego, nowe techniki marketingowe w działalności portów lotniczych, które aktywnie przyczyniają się do rozwoju usług lotniczych, a co za tym idzie całego sektora transportu.

  

Uczestnicy:

Szkolenie adresowane jest do podmiotów związanych ogólnie z transportem, jak również do osób będących na początku kariery zawodowej lub będących w początkowej jej fazie, jak również do personelu doświadczonego w innych gałęziach transportu pragnący poznać lub pogłębić wiedzę z sektora lotniczego. Typowe podmioty to:

 • Ministerstwo Infrastruktury i podległe mu departamenty

 • Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

 • Urząd Lotnictwa Cywilnego

 • Firmy związane z prowadzeniem usług turystycznych

 • Touroperatorzy

 • Uczelnie wyższe

 • Studenci studiów związanych z transportem

 • Entuzjaści lotnictwa

Typ Szkolenia:

Szkolenie zamknięte dedykowane dla maksymalnie 15 uczestników, poprzedzone ankietą identyfikującą potrzeby i zakończone ewaluacją procesu.

Miejsce:

Szkolenie w siedzibie klienta lub innej wskazanej przez niego lokalizacji. W przypadku braku preferencji przez klienta co do miejsca szkolenia groUP247 zapewnia organizację sali wykładowej wraz z wyżywieniem dla uczestników kursu.

Czas Trwania:

Szkolenie trwa 8 godzin zegarowych w ramach jednego dnia szkoleniowego. Czas ten obejmuje przerwy kawowe/lunchowe. Istnieje możliwość dostosowania czasu trwania szkolenia do Państwa potrzeb. Do efektywnego wykorzystania całego materiału szkoleniowego, włączając część interaktywną wymagane są 2 dni szkoleniowe.

Metodologia:

Dynamiczny wykład, warsztaty i dyskusja. Prezentacje multimedialne, studium przypadku.

 

Program

 

Program szkolenia obejmuje kilka bloków tematycznych m. in.:

 • Sektor transportu lotniczego - rys historyczny, obecny stan, perspektywy i trendy

 • Wpływ wskaźników makroekonomicznych na rozwój rynku lotniczego

 • Podstawy prawne, polityka transportowa w UE jako czynnik mające wpływ na rozwój sektora usług lotniczych

 • Skutki polityki liberalizacyjnej w Europie i w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej

 • Globalizacja i jej procesy w zarządzaniu portami lotniczymi

 • Zmiany własnościowe (komercjalizacja, prywatyzacja itp.), tworzenie globalnych grup oraz ich wpływ na unifikacje rynku usług lotniczych. Formy prywatyzacji portów lotniczych

 • Porty lotnicze – czynnik generujący aktywność ekonomiczną i zwiększający konkurencyjność regionów

 • Aspekty społeczne działalności portów i linii lotniczych

 • Funkcjonowanie, rozwój i marketing portów lotniczych w obliczu liberalizacji rynku lotniczego

 • Nowi operatorzy portów lotniczych, alianse operatorów portów lotniczych

 • Różne modele biznesowe linii lotniczych

 • Podstawy marketing portów lotniczych oraz ich współpraca z innymi instytucjami w obliczu zliberalizowanego rynku

 • Studium przypadku

 

Korzyści

Efekt:

Uczestnicy szkolenia zdobędą aktualną wiedzę z mechanizmów działania sektora transportu lotniczego, trendów w działalności linii i portów lotniczych, teorii polityki transportowej oraz ekonomiki jego działania. Zdobędą podstawową wiedzę z zakresu komunikacji marketingowej, która jest  ważnym elementem kształtowania decyzji podmiotów z tego sektora.

Dodatkowe Korzyści:

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

 

 • Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu i zdobytą wiedzę

 • Komplet materiałów dydaktycznych

 • Zestaw materiałów piśmienniczych

 

W trakcie szkolenia dokonana będzie ewaluacja procesu zdobywania wiedzy w oparciu o przeprowadzane testy. Dzięki nim na bieżąco kontrolowana jest skuteczność stosowanych metod nauczania i obserwowany jest wzrost wiedzy i umiejętności uczestników.

 

Podczas szkolenia przewidziano czas na wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia i nawiązanie relacji biznesowych. Prowadzący szkolenie będzie odnosił się do wybranych przykładów z obszaru działalności bliskiej uczestnikom kursu.

 

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy dodatkowo otrzymają bezpłatny pakiet konsultacji. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma także indywidualny kod rabatowy upoważniający do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez groUP247 do wykorzystania przez kolejny rok.

bottom of page